Διαθέτωντας τη σχετική κατάρτιση αλλά και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων αναλαμβάνουμε τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση τεχνικών έργων από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την υλοποίηση. Οι αρχές και οι διαδικασίες της διαχείρισης έργων εφαρμόζονται απαρέγκλιτα στα έργα των οποίων αναλαμβάνουμε την κατασκευή. Ωστόσο, υπηρεσίες project management παρέχονται και αυτόνομα στο σύνολο ή με τη συμμετοχή μας σε διακριτές φάσεις του κάθε έργου. Τέλος, αναλαμβάνουμε την οργάνωση και παρακολούθηση πολλαπλών έργων πελατών μας με ταυτόχρονη ανάπτυξη (portfolio management).

Το design management αποτελεί εχέγγυο για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση των μελετών και την επίτευξη της αδειοδότησης αλλά και τον περιορισμό κάθε είδους ρίσκου και επιπλέον κόστους στην επόμενη φάση της κατασκευής. Ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης κλίμακας στα οποία εμπλέκονται πολυάριθμες ομάδες μελετών / μηχανικών (αρχιτέκτονες, designers, interior designers, landscape designers, lighting engineers, ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, ειδικοί σύμβουλοι για την περιβαλλοντική πιστοποίηση των κτιρίων, κ.α.) από το στάδιο της προετοιμασίας του έργου είναι κρίσιμο να τεθούν και να βρουν εφαρμογή συστήματα και διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους ομάδων, την ενσωμάτωση της πληροφορίας που απαιτείται και την ανατροφοδότηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε όλη τη διάρκεια του έργου απαιτείται η παρακολούθηση της σχεδιαστικής διαδικασίας (track, review, change control), η καταγραφή της πληροφορίας που διαμοιράζεται, η ενημέρωση και έγκριση από τον/τους κύριο του έργου ή χρηματοδότη, η επιβεβαίωση ότι οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τα προσυμφωνημένα πρότυπα.

Το construction management προσφέρει στον επενδυτή μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως τον έλεγχο του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του έργου, τη διαχείρiση του ρίσκου, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, την αξιοποίηση της εξειδικευμένης εμπειρίας στην κατασκευή, τη σύννομη υλοποίηση και τον αυξημένο έλεγχο.

Τυπικά οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι: σχεδιασμός της κατασκευαστικής φάσης - προετοιμασία εργοταξίου, προκοστολόγηση και προϋπολογισμός έργου ανά φάση, ανάλυση πεδίου και αξιολόγηση ειδικών συνθηκών, επιλογή και έλεγχος υπεργολάβων, έλεγχος ποιότητας, διαχείριση ρίσκου, επικοινωνία με το σύνολο των εμπλεκομένων και αναφορές, διαχείριση ασφάλειας, διασφάλιση νομιμότητας των διαδικασιών, διαχείριση ενεργειών ολοκλήρωσης και παράδοση έργου.