Για την υλοποίηση ενός έργου, απαραίτητη είναι μια σειρά από επί μέρους μελέτες, οι οποίες παραδοσιακά εκπονούνται από μηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά). Στόχος μας είναι παροχή υπηρεσιών αυξημένης ποιότητας, η οποία επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση και σύνθεση των αρχιτεκτονικών και δομικών στοιχείων αλλά και των συστημάτων ενός κτιρίου.

Χαρακτηριστική είναι η συνεχής παρακολούθηση και συντονισμός των μελετητών, η συνεχής ανατροφοδότηση της πληροφορίας και η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κάθε έργου σε όλη τη διάρκεια του, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα άρτιο αποτέλεσμα με όρους συνέπειας και εφαρμοσιμότητας των μελετών και ορθής αξιοποίησης των πόρων και του χρόνου.

Στην εποχή του BIM (Building Information Modeling), η εταιρεία μας χρησιμοποιεί προγράμματα τα οποία δύνανται να υποστηρίξουν την παραγωγή ψηφιακών αρχείων που αποτυπώνουν τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία παράλληλα με τα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ενός κτιρίου, παρέχοντας τα οφέλη της συγκεντρωμένης πληροφορίας, της οπτικής αναπαράστασης και της συνολικής αποδοτικότητας.

Οι υπηρεσίες μηχανικού περιλαμβάνουν:

  • μελέτη εφικτότητας
  • concept design
  • εκπόνηση μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κανονισμούς και πρότυπα
  • υποστήριξη αδειοδοτικής διαδικασίας
  • εκπόνηση μελετών εφαρμογής
  • προκοστολόγηση έργου
  • παρακολούθηση έργου
  • επίβλεψη