Είτε πρόκειται για για την κατασκευή είτε για την ανακαίνιση οικιστικών ή επαγγελματικών χώρων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμους παράγοντες οι οποίοι θα εξασφαλίσουν το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα. Όλες οι διαδικασίες σχεδιάζονται και εποπτεύονται από μηχανικούς της εταιρείας μας και ειδικούς συμβούλους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ανακαινίζουμε ή κατασκευάζουμε λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη:

 • τον προϋπολογισμό του έργου, τον οποίο παρακολουθούμε ανά στάδιο
 • ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, τα οποία συντάσσονται λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά και τις τεχνικές ιδιότητες των υλικών για τη βέλτιστη εφαρμογή και συναρμογή τους
 • τη συμμόρφωση με κανονισμούς και πρότυπα καθώς και την έναρξη εργασιών μετά την αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • την πιστή εφαρμογή μελετών και σχεδίων και τη συνεχή συνεργασία με τους μελετητές
 • την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας
 • τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου (πχ ιστορικός τόπος, διατηρητέο κτίριο)
 • την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στοιχείων στην κατασκευή (υλικά και συστήματα που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση)
 • τη στατική επάρκεια του έργου, ειδικά στις ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων
 • την ποιότητα των υλικών, ειδικά σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διασφαλίζοντας τη διάρκεια στο χρόνο αλλά και την ασφάλεια στη χρήση
 • την εφαρμογή των υλικών από εξειδικευμένα ή/και πιστοποιημένα συνεργεία
 • την επιλογή εξειδικευμένων υπεργολάβων για ειδικές κατασκευές
 • τη διαχείριση των απορριμμάτων από κατασκευές με απόθεση σε αδειοδοτημένους χώρους συλλογής
 • την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και έξυπνων συστημάτων
 • τη συνεχή επιτόπια παρακολούθηση του έργου και την άμεση επίλυση τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του

Η συμμετοχή μας σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι ουσιαστική και προσφέρει υπεραξία στον κάθε πελάτη ανεξάρτητα από την κλίμακα του έργου, καθώς με τη γνώση και την εμπειρία μας διασφαλίζουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα σε ρεαλιστικούς χρόνους, με ελεγχόμενο κόστος.