Είτε πρόκειται για ιδιωτικό έργο, είτε για επένδυση σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις (brownfield) ή αναπτύξεις (greenfield) η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, των αδειοδοτικών διαδικασιών, αλλά και των τεχνικών/κατασκευαστικών δεδομένων καθιστούν τις υπηρεσίες αυτές απαραίτητες για τον περιορισμό του ρίσκου, τον ρεαλιστικό προγραμματισμό και την εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτείνονται σε κάθε κλίμακα έργου με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κάθε επένδυσης.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικού παρέχονται σε ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Νομιμότητα κατασκευών
  • Βέλτιστη αξιοποίηση / χρήση ακινήτων
  • Διενέργεια τεχνικών ελέγχων (inspections)
  • Προκοστολόγηση επένδυσης
  • Technical Due Diligence
  • Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης (project development)